My Image

Vedtekter

Vedtatt på årsmøte 2015.

§1 Navn

Foreningens navn er Hesten Båtforening (HB).

§2 Formål

 • HB skal forestå driften av båthavna.
 • HB skal spre kunnskap om sjøvett, sikkerhet, kystkultur og marint miljøvern
 • HB skal samarbeide med andre private organisasjoner og offentlige myndigheter for å fremme medlemmenes og båtfolkets interesser.

§3 Medlemskap

Alle som vil arbeide for foreningens formål, og som aksepterer foreningens vedtekter kan bli medlem.

Medlemskapet følger kalenderåret.

Utmeldelse må skje skriftlig og være foreningen i hende innen årets utgang.

§4 Styret

Foreningens styre består av: Leder, nestleder, sekretær, kasserer, havnesjef og to styremedlemmer.

Samtlige styremedlemmer velges på årsmøtet for to år av gangen. For å bevare kontinuiteten, bør ikke mer enn 4 styremedlemmer være på valg samtidig.

Styret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer er til stede. I tilfelle stemmelikhet, gjør leders dobbeltstemme utslaget.

§5 Styrets oppgaver

Styret skal ivareta medlemmenes interesser.

Styremøte avholdes når leder eller to styremedlemmer finner det nødvendig.

Styret innkaller til årsmøte, medlemsmøter og andre sammenkomster eller arrangement.

§6 Årsmøte

Foreningas øverste organ er årsmøte.

Årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av februar. Innkallelse til årsmøte skjer med minst to ukers varsel med e-brev eller vanlig post.

Møtet ledes av en ordstyrer og protokolleres av en sekretær. Begge velges på møtet.

Årsmøtet skal behandle:

1. Styrets årsberetning

2. Revidert regnskap

3. Budsjett

4. Fastsettelse av kontingent og havneleie

5. Vedtektsendringer og bryggereglement

7. Æresbevisninger

8. Valg

Årsmøtet er beslutningsdyktig når innkalling er godkjent av de frammøtte.

Årsmøtets beslutninger tas med simpelt flertall. I tilfelle stemmelikhet forkastes forslaget.

Ved stemmelikhet under valgene, avgjøres valget ved loddtrekning.

Vedtektsendring krever at 2/3 av de fremmøtte støtter endringen.

§7 Valg

På årsmøtet velges:

 • Leder
 • Nestleder
 • Sekretær
 • Kasserer
 • Havnesjef
 • To styremedlemmer
 • To varamenn til styret
 • Revisor
 • En bryggesjef til hver brygge.
 • Valgkommité (3 medlemmer)

Styrets medlemmer og revisor velges for to år. Bryggesjefene velges hvert år.

Alle foreningens medlemmer kan velges, men kan frabe seg valg like lenge som de har sittet i styret.

§8 Ekstraordinært årsmøte

Styret skal innkalle til ekstraordinært årsmøte når dette ønskes av 3 styremedlemmer eller 1/3 av foreningens medlemmer.

Innkalling til ekstraordinært årsmøte skal gjøres på samme måte som til ordinært årsmøte.

Innkallingen skal belyse de saker som skal behandles.

§9 Økonomi

Kontingenten fastsettes av årsmøtet.

Medlemmer med båtplass betaler havneleie. Denne skal dekke driftskostnader på brygger og tilhørende anlegg.

Er forfalt kontingent og/eller havneleie ikke betalt innen fristen, påløper en ekstraavgift på kr 200. Dersom havneleie og årskontingent ikke blir betalt har styret fullmakt til å tvangsinnløse båtplassen.

Firmaer som ønsker å være medlem, betaler dobbel kontingent for medlemskap, samt dobbelt årsavgift for leie av båtplass. De har dugnadsfritak.


Havneregler

§1 Båtplass

Båtforeningens medlemmer kan benytte den plass de har anvist av havnekomitèen.

Alle båter skal ha synlig registreringsnummer.

Havnekomitèen kan når som helst forlange at båteier må bytte plass. 

§2 Ledige båtplasser

Alle som har båtplass skal betale for plassen om den benyttes eller ikke. Dersom en båtplass blir ledig, skal dette meddeles havnesjefen.

§3 Fendring og fortøying

Båteierne plikter å sørge for forsvarlig fortøyning og fendring.

Det skal være strekkavlastere på hver fortøyning. Fortøyningsbøyer og flytende tauverk er ikke tillatt. 

§4 Ro og orden

Det skal være ro og orden i havnen. Innenfor molo er største tillatte hastighet 4 knop.

§5 Mydighet

Båteiere og andre som ferdes i havnen, må rette seg etter pålegg fra bryggeformenn og/eller styrets medlemmer.

§6 Serviceplass

Ved serviceplassen er kun korte opphold tillatt. Max 3 timer.

§7 Seiling

Seiling innenfor molo er ikke tillatt.

§8 Joller

Joller tillates fortøyd bak båten, innenfor egen båtplass dersom dette ikke hindrer nabo eller andre. 

§9 Størrelse

Båtens størrelse (LOA) skal ikke være større enn det som fremgår av plassbeskrivelsen. Båtens bredde på bredeste punkt skal ikke være bredere enn det som fremgår av plassbeskrivelsen.

§10 Strøm

Vinterstrøm kan kjøpes for beløp fastsatt av styret.

§11 Parkering

Parkering kun på oppmerkede plasser.